Vriendenbrief Nr. 23 (voorjaar 2019)

logo ggh vrienden def

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

www.vriendengeertgrootehuis.nl

"Voer alle dinc dunct mi goet dat ghi gheestelike blide syt.

Uwe ghebreken zullen u mishaghen, mer niet beancten noch bedrucken" (Geert Groote)

PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Beste Vrienden,

Omdat we nog pas aan het begin van dit nieuwe jaar staan willen wij deze Brief toch beginnen met u een goed en gelukkig jaar toe te wensen. Een jaar waarin uw dromen mogen uitkomen of waarin uw zorgen worden weggenomen of tenminste verminderd.

Het is weliswaar nog volop winter maar de dagen worden toch langer en het voorjaar zit ook nog wel verborgen maar komt iedere dag een streepje dichterbij.

We hebben weer een paar onderwerpen voor u die u hopelijk zullen interesseren.

Zoals:

HOE GAAT HET MET ONS?

We mogen – bescheiden als we zijn – toch stellen dat het goed gaat met de Vrienden. Er was een onvermijdelijk verloop maar dat werd weer aangevuld met zo’n 18 nieuwe Vrienden, waardoor de teller per 1 januari 2019 op 225 staat.

Ons eerdere doel om ooit de 250 te bereiken is dus niet helemaal een fata morgana. In januari kwamen er alweer 2 nieuwe Vrienden bij! Maar het is ook wel een keiharde noodzaak dat wij onze jaarlijkse bijdrage aan het Huis gestand kunnen blijven doen. U leest straks meer over het Huis maar het kan niet genoeg worden benadrukt dat het Huis (volledig draaiend op vrijwilligers, waarover straks meer) niet kan blijven bestaan zonder onze bijdrage van tenminste € 4.000 per jaar.

N.B. Omdat onze middelen het toelieten en omdat het Huis extra uitgaven heeft in verband met de verwerving van de officiële Museum status hebben wij kort geleden € 1.500 extra gedoneerd. Waarvoor een hartelijke dankbetuiging aan u van het Huis!

ONZE JAARREKENING 2018

U wilt natuurlijk weten hoe uw bijdragen in 2018 zijn besteed.

Daarom staat onze Jaarrekening 2018 als op de website. Gecontroleerd en wel, alsmede voorzien van een korte toelichting. Er zijn geen echte bijzonderheden.

HET GEERT GROOTE HUIS IS NU EEN ECHT MUSEUM

Na een jarenlange voorbereiding heeft het Huis de officiële accreditatie ontvangen om zich als een volwaardig museum te mogen presenteren. Daar is heel hard voor gewerkt en het geeft eens te meer aan dat uw bijdragen heel goed worden besteed.

Per 1 juli 2019 kan de Museumjaarkaart voor het Huis worden gebruikt. Daarvoor worden nu de technische aanpassingen verricht. Uiteraard worden alle inspanningen erop gericht om in de komende tijd de museumcollectie uit te breiden en om meer interessante exposities te organiseren.

Het Huis zal ook ruimtelijk moeten uitbreiden. Dat is geen gemakkelijke weg maar de leiding is niet voor een kleintje vervaard. Dus ook dat traject zal een keer met succes worden bekroond!

WAT MAG U VAN HET HUIS VERWACHTEN?

  • De agenda van het Huis wordt steeds belangrijker. Daarom raden wij u aan om met enige regelmaat de agenda van de activiteiten te bekijken waardoor u kunt beslissen of er iets voor u bij is.
  • Een heel succesvol onderdeel zijn de z.g. “Socratische gesprekken” waarbij u over een bepaald onderwerp discussieert zonder dat dit met verbaal geweld gepaard gaat en het gezelschap tenslotte tot een gezamenlijke conclusie komt. Voor Vrienden is deelname gratis. Anders € 10.
  • Een nieuwtje is dat de aanzienlijke boekencollectie van het Huis is gecatalogiseerd waardoor u online (via de website van het Huis) naar een titel kunt zoeken en, als u dat wilt, kunt u het betreffende boek dan in het Huis op uw gemak raadplegen.
  • Op 24 januari werd een boeiende film vertoond over het leven van de beroemde volgeling van Geert Groote: Thomas à Kempis (Van: De Navolging van Christus).
  • In het voorjaar wordt weer een z.g. Voorjaarslezing georganiseerd en dat zal ook weer een spreker van klasse zijn. Kortgeleden hield Paul Scheffer een interessante voordracht over (culturele) identiteit, een heel actueel onderwerp.
  • En dan zijn er natuurlijk de vaste onderdelen zoals de Moderne Devotiewandelingen. Kortom: het Huis biedt door het jaar heen interessante activiteiten die voor u als Vriend gratis zijn of met een reductie op de entreeprijs. Zij beschikken overigens ook over een actueel Vrienden verzendbestand en als daar aanleiding toe is krijgt u rechtstreeks van het Huis een uitnodiging.
  • Uw bestuur blijft attent op een gelegenheid om u, samen met de vrijwilligers van het Huis, uit te nodigen voor een informatief en gezellig samenzijn.
  • Voor de wat langere termijn is het Huis doende om tot een gestructureerde samenwerking te komen met andere culturele instellingen in Deventer en daarbuiten. In een volgende Vriendenbrief hopen wij u daarover meer te kunnen vertellen.

HET HUIS KAN NIEUWE VRIJWILLIGERS GEBRUIKEN

Vanuit deze Brief verwijzen wij graag naar het bericht met informatie over de gewenste komst van nieuwe vrijwilligers voor het Huis. Ook in het vrijwilligersbestand treedt na zekere tijd een natuurlijk verloop op en het Huis kan enkele enthousiaste vrijwilligers heel goed gebruiken.

Misschien is dit juist wel iets voor u?

U tekent natuurlijk niet voor levenslang en ook als u maar een paar jaar wilt of kunt meedraaien bent u van harte welkom. Leest u daarom het bericht over de vrijwilligers!

 

We zijn weer aan het eind van deze winterse Brief. Uw mogelijke reactie hierop en/of suggestie voor de volgende Brief zijn van harte welkom bij onze secretaris: c.m.leliveld@planet.nl

Voor nu een hartelijke groet en wellicht een keer tot ziens in of nabij het Huis.

Stichting Vrienden van het Geert Groote Huis

Het bestuur

Jaarrekening 2018

logo ggh vrienden def

 

STICHTING VRIENDEN GEERT GROOTE HUIS

JAARREKENING 2018

(IN GEHELE EURO’S MET VERGELIJKENDE CIJFERS OVER 2017)

ACTIVA 31.12.2018 31.12.2017
Bank rekening-courant 52 30
Bank spaarrekening 4.600 3.825
Te vorderen rente 1 1
     
  4.653 3.856
     
PASSIVA    
Crediteuren 70 21
Eigen Vermogen 4.583 3.835
     
     
     
STAAT VAN BATEN EN LASTEN: 2018 VERSUS 2017    
BATEN    
Ontvangsten via fiscale akte 1.220 1.120
Van Vrienden voor het Leven 250 ---
Giften --- 375
Bijdragen uit Vriendenbestand 4.350 4.338
Gekweekte rente o/boekjaar 1 1
     
  5.821 5.834
     
LASTEN    
Specificatie volgens bijlage 983 1.147
Donatie Geert Groote Huis 4.000 5.500
Overige afdrachten 90 500
Resultaat boekjaar +/+ 748 -/- 1.313
     
  5.073 5.834

Deventer, 5 januari 2019

C.M. Leliveld, penningmeester

Specificatie Jaarrekening 2018

logo ggh vrienden def

 

STICHTING VRIENDEN GEERT GROOTE HUIS

SPECIFICATIE VAN DE LASTEN: 2018 VERSUS 2017

BEDRAGEN IN GEHELE EURO’S

    2018  2017  
Bankkosten   127  122  
Bijeenkomsten Geert Groote Huis   600  740  
Bureaukosten   100  119  
Folders   111  166  
Onderhoud website   45  ---  
Bestuurskosten   ---  ---  
         
         
    983  1.147  

 

 

-Bijeenkomsten Geert Groote Huis:
Betreft onze bijdrage in de entreekosten voor Vrienden

-Onderhoud website:
Dit betreft de kosten over 3 jaren

Deventer, 5 januari 2019

C.M. Leliveld, penningmeester

 

Geert Groote Huis zoekt vrijwilligers (december 2018)

Het Museum Geert Groote Huis(GGH) aan het Lamme van Dieseplein te Deventer bestaat thans 5 jaar.

Het Geert Groote Huis bestaat uit een verrassend moderne glazen nieuwbouw op een monumentale authentieke crypte.

Momenteel houdt een betrokken groep van bijna 40 vrijwilligers het Geert Groote Huis draaiende. Het GGH kan daardoor 5 dagen in de week geopend zijn.

Het Museum GGH zoekt nog extra vrijwilligers om het team compleet te maken. Daarbij gaat het om een functie als gastheer/gastvrouw en/of beheerder.


Wat is het Geert Groote Huis?

Het Museum GGH maakt door middel van een permanente tentoonstelling en de daarmee verbonden activiteiten de wereld van Geert Groote en zijn gedachtegoed tastbaar.

Het GGH stelt zich ten doel de ideeën van Geert Groote naar onze eigen tijd te vertalen en concentreert zich op de cultuurhistorische betekenis van de persoon Geert Groote en de waarde van zijn ideeën in onze tijd.


Wat zijn de taken van een gastheer of gastvrouw?
Als enthousiaste en klantvriendelijke gastvrouw /gastheer ontvangt u bezoekers, geeft informatie over het GGH en verricht u eenvoudige horecataken zoals de koffie en theevoorziening. U kunt zelfstandig werken, goed met mensen omgaan en heeft goede communicatieve en sociale vaardigheden. U heeft affiniteit met de culturele sector.

Taken van beheerder.
Tevens wordt gezocht naar enkele personen die als beheerder van het GGH kunnen functioneren. Een belangrijke taak van de beheerder is het openen en/of sluiten van het GGH, waarbij technische installaties als verlichting, media, vaatwasser etc. worden aan- of uitgezet. U bent consciëntieus, betrouwbaar en beschikt over enige technische vaardigheden. U bent woonachtig in de binnenstad van Deventer of in de directe omgeving daarvan.


Wilt U nadere informatie betreffende deze vrijwilligersfuncties, neem dan contact op met Rutger Jan van Woerden, bestuurslid van de stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote
(06-13603976/0570-650726; rvanwoerden@gmail.com).