Vriendenbrief Nr. 19 november 2017 (herfstbrief)

logo ggh vrienden def

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

www.vriendengeertgrootehuis.nl

"Voer alle dinc dunct mi goet dat ghi gheestelike blide syt.

Uwe ghebreken zullen u mishaghen, mer niet beancten noch bedrucken" (Geert Groote)

PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Beste Vrienden,

Dat het inmiddels herfst is geworden zal niemand van ons zijn ontgaan!
Een nieuw seizoen en dus ook een nieuwe Vriendenbrief voor u.
Wij hebben voor u weer een paar interessante onderwerpen, te weten:

TERUGBLIK OP ENKELE BIJZONDERE BIJEENKOMSTEN

Op 3 september werd de speciale beeldengroep op de trappen van het Huis geplaatst. Een initiatief van de stichting Het Beeld. Wij hadden dit heuglijke feit al aangekondigd in onze vorige Vriendenbrief. Het was prachtig weer en er was heel veel belangstelling. De beeldengroep is echt een visuele aanwinst, in combinatie met het speciale gedicht dat in de bestrating ervoor is aangebracht. Mocht u het nog niet hebben gezien: alsnog een keer doen als u in de buurt bent!

Op 9 oktober werd de Negende Geert Groote Dag door het Huis georganiseerd, onder de titel: Het Gemeene Festival. Een geheel vernieuwde formule, waarbij de bezoekers – evenals Geert Groote – in diverse huiskamers op bezoek gingen en daar werden verrast met mooie voordrachten, humor en muziek. Daarna, ook in stijl: soep met brood in het Huis. Er was maar plaats voor 100 bezoekers en de beschikbare capaciteit was snel volledig volgeboekt.

En op 27 oktober de z.g. preview voor de tentoonstelling Groots Gelezen. Speciaal bedoeld voor Vrienden en vrijwilligers van het Huis. De uitnodiging was niet aan dovemans oren gericht en zo was er een belangstellend gehoor voor de conservator van het Huis: Sanne van Putte. Zij gaf een leuke inleiding op de tentoongestelde oude religieuze handschriften en andere middeleeuwse religieuze boeken. Afgerond met een gezellig samenzijn met een glas en een hartig hapje.

NIEUWE MOGELIJKHEDEN MET VIRTUAL REALITY

(door onze speciale medewerker)

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een uitbreiding op de Virtual Reality Experience die al in het Huis aanwezig is. Vanaf januari aanstaande kunt u het complete Lamme van Dieseplein bezoeken zoals dat er rond het jaar 1500 uitzag. U kunt de kloosters van de Broeders en Zusters bekijken. U kunt een kijkje nemen in de ziekenzaal en in de refter en u kunt zien hoe een cel eruit zag, waar de Broeders en Zusters in werkten en sliepen. En mocht u de VR Experience in het Huis al een keer hebben ervaren: het systeem zal vanaf januari ook veel gebruiksvriendelijker functioneren!

VEEL NIEUWE ACTIVITEITEN OP DE AGENDA VAN HET HUIS

Het wordt steeds drukker in het Huis met allerlei interessante activiteiten en bijeenkomsten. Doorgaans zijn die gratis voor onze Vrienden (zoals bij voorbeeld de succesvolle Socratische Gesprekken) of met een speciale korting. U haalt uw jaarlijkse bijdrage er makkelijk uit! Het is teveel om op te noemen en daarom verwijzen wij u graag naar de website van het Huis: www.geertgrootehuis.nl. Op de site vindt u onder ‘’Agenda’’ (‘’alle agenda items’’) een mooi overzicht van wat er allemaal in de komende maanden in het Huis te doen is. Er zit ongetwijfeld ook het een en ander voor u bij!En…. u kunt zich op de site ook opgeven voor de Nieuwsbrief van het Huis. Hoeft u nooit meer iets te missen!

MULTIPLIER GIFTENAFTREK (IN IEDER GEVAL) NOG MET 1 JAAR VERLENGD!

Wij hebben het al vaker over de speciale fiscale aftrekregeling gehad die van toepassing is voor Culturele ANBI’s zoals wij zijn. Deze speciale fiscale aftrekregeling geldt zowel voor de ‘’eenmalige’’ als voor de ‘’periodieke’’ giftenregeling binnen de inkomstenbelasting.
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en giften aan een ANBI zijn fiscaal aftrekbaar. Als je een Culturele ANBI bent (zoals wij) dan geldt een speciale regeling, namelijk dat men het bedrag van de gift voor de aftrek met 25% mag verhogen. Dus: u schenkt bij voorbeeld € 100 en u mag € 125 aftrekken. Dat is de z.g. Multiplier. Deze regeling is nader omschreven in de Geefwet. Maar dat niet alleen: de z.g. 1% drempel die voor andere aftrekbare giften geldt (zie hieronder), is hier niet van toepassing. Het bedrag van uw gift (verhoogd met 25%) is volledig apart aftrekbaar. Dat maakt giften aan een Culturele ANBI bijzonder aantrekkelijk, zowel voor de gever als voor de ontvanger.
N.B. Er geldt nog wel één voorwaarde: men moet zich verbinden om voor een periode van 5 jaar ieder jaar het overeengekomen bedrag te schenken en die overeenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd.
Vroeger moest dat via de notaris maar dat hoeft al jaren niet meer. De Belastingdienst werkt graag mee en heeft een speciaal formulier ontwikkeld dat onze penningmeester vanaf onze website voor u kan downloaden en hij vult ook de gegevens voor u in. U krijgt na invulling en ondertekening een exemplaar en de stichting ook.

Bij een IB belastingtarief van zeg 50% betaalt u (voorbeeld) € 100, u trekt € 125 af en u betaalt effectief slechts € 37,50 (€ 100 minus 50% van € 125). En onze stichting is blij met uw € 100. Wij hebben op dit moment 10 Vrienden met een dergelijke fiscale regeling en nieuwe overeenkomsten konden nog slechts worden afgesloten tot 1 januari 2018. Dat was natuurlijk heel jammer voor ons maar: de Geefwet wordt voorlopig nog in ieder geval met 1 jaar verlengd! Dus als u in 2018 een dergelijke overeenkomst met ons afsluit, kunt u nog gebruik maken van de Multiplier. Of: als u al een fiscale schenker bent (waarvan de 5 jaarperiode binnenkort afloopt) en het bevalt u goed dan kunt u in ieder geval nog tot 1 januari 2019 een nieuwe overeenkomst voor 5 jaar met ons afsluiten.
N.B. Ook bij eenmalige giften aan een Culturele ANBI geldt de Multiplier, maar dan is wel de 1% drempel van toepassing: uw eenmalige gift is dan slechts aftrekbaar na aftrek van 1% van uw fiscaal inkomen en mag ook niet hoger zijn dan 10% van uw inkomen. Voor de langere termijn moet het nieuwe kabinet een beslissing nemen maar we zijn al blij dat er in ieder geval voor onze Vrienden nog ruim een jaar de tijd is om met ons zo’n win-win overeenkomst aan te gaan. Na afloop van de schenkingsperiode wordt de schenker automatisch Vriend voor het Leven en is daardoor van verdere bijdragen vrijgesteld.
Belangstelling?
Onze penningmeester (c.m.leliveld@planet.nl) / 0570 513166) geeft u graag alle informatie.


We zijn weer aan het eind gekomen van onze Vriendenbrief, waarin wij de voor onze Vrienden belangrijkste gebeurtenissen en verwachtingen de revue hebben laten passeren.
Reacties op onze Brief zijn altijd welkom op bovenstaand e-mailadres. Wij wensen u een gezellig herfstperiode en een mooie afsluiting van 2017. Begin 2018 gaan we weer werken aan de nieuwe Vriendenbrief (nr 20).
Dank voor uw belangstelling en een hartelijke groet van uw bestuur.

Stichting Vrienden van het Geert Groote Huis

Het bestuur

Thema gedichten op het Beeld van Karoly Szekeres dat in September as. zal worden onthuld op de trappen van het Geert Groote Huis aan het Lamme van Dieseplein in Deventer.

Het beeld is een hommage aan de Deventenaar Geert Groote, die in het einde van de Middeleeuwen zo’n grote rol heeft gespeeld. Jullie kennen hem allemaal natuurlijk, maar voor wie meer wil weten over deze bijzondere man kan of via het internet (https://nl.wikipedia.org/wiki/Geert_Grote) of in het Geert Groote huis zich verdiepen in zijn leven en betekenis.

Een groepje betrokken Deventenaren heeft na jaren voorbereiding een ontwerp van de Deventer kunstenaar Karoly Szekeres geselecteerd. Hij heeft in zijn ontwerp gekozen voor het verbeelden van “een Zuster en een Broeder van het Gemene Leven”, de beweging die Geert Groote is begonnen. In de bestrating vóór het beeld zal een gedicht worden aangebracht van Johanneke ter Stege, onze Stadsdichteres.
Een impressie van de beelden op de trap:

Op de website http://www.beeldgeertgroote.nl/ vind je binnenkort alle informatie over het beeld, de historie van het initiatief en daar kan je ook de flyer vinden waarmee het beeld onlangs voor het eerst is gepresenteerd.

Het leek mij een goed idee om alle Deventer amateurdichters uit te nodigen een “Beeldgedicht” te maken op dit kunstwerk. Dat kan natuurlijk gaan over de achterliggende gedachten of woorden van Geert Groote, of de beweging van het Gemene Leven, maar ook over het beeld zelf, de plaats waar het komt te staan (de trappen voor het Geert Groote huis) of de eigen associatie die het beeld bij je oproept.

Niet alleen de leden van het Dichterscafé, maar ook alle andere Deventenaren worden uitgenodigd om mee te doen aan dit initiatief.

Het is mijn bedoeling om een selectie te maken uit de inzendingen en die in een bundeltje uit te geven. Die bundel zal dan bij de onthulling van het beeld in September 2017 worden uitgereikt. Alle inzenders van gedichten krijgen een exemplaar natuurlijk. “Wij Deventer” heeft met een toegezegde bijdrage het uitgeven van deze bundel mogelijk gemaakt.

De selectie van gedichten zal worden uitgevoerd door het bestuur van de Stichting Comité Beeld Geert Groote. En alle inzenders krijgen van mij bericht.

Inzendingen kunnen tot 15 mei 2017 worden ingestuurd via email naar mijn emailadres: niels.klinkenberg@freeagent.nl. Graag met vermelding van naam en adres van de inzender. (Ik zal zorgen dat de beoordeling van de gedichten anoniem zal plaatsvinden.)
Niels Klinkenberg.

Jaarrekening 2016

logo ggh vrienden def

 

STICHTING VRIENDEN GEERT GROOTE HUIS

JAARREKENING 2016

(IN GEHELE EURO’S MET VERGELIJKENDE CIJFERS OVER 2015)

ACTIVA 31.12.2016 31.12.2015
Bank rekening-courant 15 79
Bank spaarrekening 5.125 5.150
Te vorderen rente 8 23
     
  5.148 5.252
     
PASSIVA    
Crediteuren --- ---
Eigen Vermogen 5.148 5.252
     
     
     
STAAT VAN BATEN EN LASTEN: 2016 VERSUS 2015    
BATEN    
Ontvangsten via notariële akte 1.120 1.120
Van Vrienden voor het Leven 550 250
Giften 50 165
Bijdragen uit Vriendenbestand 4.267 3.997
Rabobank (Hart v. Salland) 240 187
Gekweekte rente o/boekjaar 8 23
     
  6.235 5.742
     
LASTEN    
Specificatie volgens bijlage 839 1.479
Donatie Geert Groote Huis 4.750 5.000
Overige afdrachten 750 750
Resultaat boekjaar -/- 104 -/- 1.487
     
  6.235 5.742

Deventer, 10 januari 2017

C.M. Leliveld, penningmeester

Specificatie Jaarrekening 2016

logo ggh vrienden def

 

STICHTING VRIENDEN GEERT GROOTE HUIS

SPECIFICATIE VAN DE LASTEN: 2016 VERSUS 2015

BEDRAGEN IN GEHELE EURO’S

    2016 2015  
Bankkosten (4 kwartalen)   119 158  
Bijdrage Geert Groote Dag   --- 500  
Vriendenkortingen Geert Groote Dag   --- 240  
Geert Groote Boekjes   100 ---  
Bijeenkomsten Geert Groote Huis   270 300  
Secretariaat   155 281  
Diversen   50 ---  
Folders   145 ---  
Bestuurskosten   --- ---  
         
         
    839 1.479  

Deventer, 10 januari 2017

C.M. Leliveld, penningmeester