Vriendenbrief nr. 28 (februari 2021)

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’

PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Beste Vrienden,

Hierbij doen wij u onze jaarrekening over 2020 toekomen. Het afgelopen jaar was voor het Geert Groote Huis financieel een rampjaar.
Helaas een (onvermijdelijk) exploitatieverlies omdat de geplande inkomsten uitbleven wegens de sluiting van het Museum gedurende een groot deel van het jaar.

Maar ook qua uitstraling en informatie een nagenoeg verloren jaar. Tal van interessante activiteiten moesten noodgedwongen op de plank blijven liggen.

Onze oproep voor wat extra financiële steun voor het Huis werd door tal van Vrienden positief opgepakt door extra bijdragen van in totaal rond € 1.000. Namens het Huis: onze hartelijke dank hiervoor!

Maar het Huis weet te overleven en zodra het kan wordt de deur weer wijd open gezet. Ons Vriendenbestand telde per 31 december 2020 218 Vrienden, waarvan 7 fiscale schenkers en 36 Vrienden voor het Leven.

Op 21 mei a.s. bestaat onze stichting 13 jaar en gaan wij daarna ons 14e jaar in. In de periode 2008 tot en met 2020 hebben wij, dank zij u, een bedrag van in totaal € 52.250 aan het Huis kunnen overmaken. Een indrukwekkend bedrag!

Hoewel begrijpelijk, staat het aantal Vrienden in ons Vriendenbestand enigszins onder druk. Verhuizingen, overlijden, maar ook andere keuzes die worden gemaakt.

N.B. Na afloop van een fiscale schenkingsperiode (5 jaar) wordt men automatisch Vriend voor het Leven en is men vrijgesteld van verdere bijdragen. Op onze website vindt u alle informatie over fiscaal schenken. Interessant belastingvoordeel!

Wanneer het Huis weer kan functioneren zullen er ook weer nieuwe Vrienden toetreden en in de tussentijd hopen wij dat wij op uw Vriendschap mogen blijven rekenen. Het komt er nu echt op aan!

Wij hopen u hiermee weer naar genoegen te hebben geïnformeerd en hopen u in onze volgende Vriendenbrief met positief nieuws te kunnen verblijden.

Dank voor uw betrokkenheid en een hartelijke groet van uw bestuur

Vriendenbrief nr. 27 (winter 2020)

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’

PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Beste Vrienden,
We willen dit keer beginnen met een gedicht:

KERSTMIS 2020
VOOR DE VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Kerstmis 2020 geeft een domper op de vreugd’,
wordt door het rondgaand virus wreed verstoord.
Toch maken wij van deze nood een deugd,
al blijft de aangerichte schade ongehoord.

Alle hoop is nu gevestigd op het Nieuwe Jaar,
hoewel, geen vuurwerk spat nu uiteen in ’t hemelruim.
De zwaar belaste zorgsector had hiertegen groot bezwaar,
daardoor missen minder mensen nu hun oog of duim.

Ook ons Geert Groote Huis bleef voor dit alles niet gespaard,
al werkte men achter de schermen keihard door.
Door uw gulheid werd toch nog wat extra geld vergaard:
daar zijn wij u echt heel dankbaar voor!

Hoe zal het in ’t Nieuwe Jaar gaan met ons geliefde Huis,
hun ambitie en spirit zijn nog ongebroken.
Heel graag biedt men u een warm ‘Welkom Thuis’,
als de zon weer schijnt en de voorjaarsbloemen zijn ontloken.

BERICHTEN UIT HET GEERT GROOTE HUIS

Veel vrijwilligers behoren qua leeftijd tot de risicogroep, dus het Huis kon maar beperkt open zijn. Daarbij kwamen nog de extra maatregelen in verband met de 1 1⁄2 meter e.d. Ook de verhuuractiviteiten waren minimaal, dus financieel erg zwaar weer voor het Huis. Maar men is vol goede moed voor het volgend jaar.

Er loopt al vanaf oktober een expositie van oude schrifturen uit het eigen boekenbestand. Duurt nog tot in het voorjaar. Zie de agenda van het Huis.

2021: Themajaar in het kader van de 550e sterfdag van Thomas a Kempis

Thomas a Kempis (van Kempen), werd geboren Kempen ca 1380 en overleed in Zwolle in 1471. Augustijner kanunnik, kopiist, schrijver van De Navolging van Christus, en mysticus. Lid van de Moderne Devotie en volgeling van Geert Groote en Floris Radewijns, de stichters van de Congregatie der Broeders des Gemeenen Levens. In Zwolle worden hiervoor activiteiten ontplooid door de organisatie ANNO. Informatie hierover t.z.t. bij het Geert Groote Huis.
In samenwerking met de stichting Deventer Verhaal organiseert het Huis in 2021 drie activiteiten:

  • Een expositie in het Huis
  • Rondleidingen door het Deventer van Thomas a Kempis
  • Informatie met behulp van bruiklenen, objecten, boeken en archeologische vondsten m.b.t. het leven van Thomas en zijn invloed op de Moderne Devotie, met eveneens aandacht voor het werk van Geert Groote. De expositie start op zondag 25 juli en duurt ongeveer 3 maanden. De rondleiding en najaarslezing vinden vervolgens plaats in de tweede helft van het jaar.

Afhankelijk van de omstandigheden komen ook weer de Socratische Gesprekken en de Geert Groote Lezing.

Men is aan het brainstormen over een expositie m.b.t. de relatie tussen Deventer en de verschillende epidemieën/pandemieën. Welke effecten hadden melaatsheid, lepra, de pest, Covid 19 op de Deventer samenleving? In het komend voorjaar komt hierover meer informatie.

Daarnaast is er een dringende oproep voor aanvulling van het vrijwilligerskorps!

Het Huis zoekt mensen die als gastdame of – heer in het museum willen werken. Op de website van het Huis (www.geertgrootehuis.nl) onder het kopje ‘’wordt vrijwilliger’’ vindt u hierover alle informatie. Misschien ook iets voor u? Alvast bedankt voor uw belangstelling.

N.B. En dan is er nog een extraatje als bijlage bij deze Vriendenbrief. Een verhaal over een speciale gebeurtenis in het Huis. Speciaal van toepassing op het Thomasjaar in 2021.

IN MEMORIAM JAN EEFTINK

N.B. Bij het ter perse gaan van deze Brief bereikte ons het overlijdensbericht van Jan Eeftink (1936). Hij verschafte in begin 2008 het startkapitaal van onze stichting en was trots op zijn benoeming tot Vriend nr 1. Tevens vervulde hij enkele aan het Geert Groote Huis gerelateerde bestuursfuncties, zoals in de eerste tien jaar van de Geert Groote Dagen, en werd te zijnen huize de champagne opengetrokken bij het verkrijgen van de Europese subsidie voor de start van het Huis. Wij verliezen in hem een ware Vriend.

Wij nemen weer afscheid van u maar niet zonder onze beste wensen voor uw gezondheid en levensgeluk voor nu en het volgend jaar, mede door aangename feestdagen. Helaas met beperkingen maar met uitzicht op betere tijden.

Eind januari krijgt u onze jaarrekening over 2020 toegezonden.

Voor nu een hartelijke groet van uw bestuur.

Jaarrekening 2018

STICHTING VRIENDEN GEERT GROOTE HUIS
JAARREKENING 2018

(IN GEHELE EURO’S MET VERGELIJKENDE CIJFERS OVER 2017)

ACTIVA31.12.201831.12.2017
Bank rekening-courant5230
Bank spaarrekening4.6003.825
Te vorderen rente11
4.6533.856
PASSIVA
Crediteuren7021
Eigen Vermogen4.5833.835
STAAT VAN BATEN EN LASTEN:
2018 VERSUS 2017
BATEN
Ontvangsten via fiscale akte1.2201.120
Van Vrienden voor het Leven250
Giften375
Bijdragen uit Vriendenbestand4.3504.338
Gekweekte rente o/boekjaar11
5.8215.834
LASTEN
Specificatie volgens bijlage9831.147
Donatie Geert Groote Huis4.0005.500
Overige afdrachten90500
Resultaat boekjaar+/+ 748-/- 1.313
5.0735.834

Deventer, 5 januari 2019
C.M. Leliveld, penningmeester