Nieuws

Vriendenbrief nr. 26 (voorjaar/zomer 2020)

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

‘’VOER ALLE DINC DUNCT MI GOET DAT GHI GHEESTELIKE BLIDE SIJT. UWE GHEBREKE SULLEN U MISHAGHEN MER NIET BEANCTEN OF BEDRUCKEN’’

PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Beste Vrienden,
Bij het uitbrengen van onze Winterbrief nr 25, bij de overgang van 2019 naar 2020, konden u en wij niet vermoeden dat de voorjaarsmaanden van 2020 zouden worden geteisterd door het Corona virus. De dreiging lijkt iets af te nemen maar de besmettingsrisico’s zijn helaas nog lang niet verdwenen. Dus blijft het een zorgelijke tijd. Dat geldt ook voor het Geert Groote Huis, waarover meer, verderop in deze Brief.

Wij vragen in deze uitgave uw gewaardeerde aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • BERICHTEN UIT HET GEERT GROOTE HUIS
  • IN MEMORIAM JOHAN HULSMAN (ARCHITECT VAN HET HUIS)
  • BETALING OF INCASSO VAN UW JAARLIJKSE VRIENDENBIJDRAGE
BERICHTEN UIT HET GEERT GROOTE HUIS

Waar het Huis tot voor kort bol stond van de activiteiten is daar ook de Coronastilte neergedaald. Het museum moest sluiten vanwege het virus maar men bezint zich nu op een datum om weer (aangepast?) open te gaan. Dat zal waarschijnlijk per 1 juli zijn. Het vrijwilligersbestand van het Huis telt veel 70 plussers en die mogen nog niet worden ingeschakeld als gastvrouw of gastheer. Daardoor resteren nog maar relatief weinig mensen om het museum te laten functioneren. En het zal qua bezoekers ook nog niet direct stormlopen. Dus het heeft wat tijd nodig om tot ‘’het nieuwe normaal’’ te komen, mede rekening houdend met het protocol van de Museumvereniging.

Diverse jaarlijkse activiteiten, zoals de Geert Groote Dag en de Geert Groote Najaarslezing, komen dit jaar te vervallen. De beoogde spreker voor de lezing, Bas Heijne, heeft wel toegezegd voor het voorjaar van 2021. Ook de geplande Najaarsexpositie over ‘’Gezondheidszorg Toen en Nu’’ wordt verplaatst naar 2021. De lopende expositie ‘’Art Stations of the Cross’’ is, na de heropening, nog te zien tot dit najaar. Het Huis zucht weliswaar onder deze tegenvallers maar men is ook vastberaden om de activiteiten weer te gaan ontplooien zodra dat weer mogelijk is.

IN MEMORIAM JOHAN HULSMAN (ARCHITECT VAN HET HUIS)
DALFSEN, 1 SEPTEMBER 1938 : DEVENTER 30 NOVEMBER 2019

Op 30 november 2019 overleed de architect van het Geert Groote Huis: Johan Hulsman. Tijdens zijn uitvaartdienst, in het kerkje van Diepenveen, sprak Piet Tillema (een van de Founding Fathers van het Geert Groote Huis) een In Memoriam uit. De informatie hierover kwam helaas te laat om nog te worden opgenomen in onze vorige Vriendenbrief. Maar het leek ons interessant voor u om wat meer te weten over de jarenlange worsteling om tot het huidige Geert Groote Huis te komen. Daarom voegen wij het In Memoriam van Johan Hulsman, zoals destijds uitgesproken, hier onder toe. Het Huis kon er komen door de Vrienden van toen en kan slechts blijven bestaan door de Vrienden van nu!

IN MEMORIAM JOHAN HULSMAN

(architect van het Museum Geert Groote Huis)

Het initiatief voor iets van een herdenkingsmonument werd eind 1996 geboren. Van dat initiatiefgroepje ontvielen ons pater Gemmeke, Herman Roebbers die werd opgevolgd door de restauratiearchitect Johan Hulsman, Ton Hanssen die werd opgevolgd door Hans Cusell en ‘vader’ Schräder, de toenmalige buurman. In februari 1997 bleven over Johan Hulsman, Hans Cusell en ondergetekende.

Het viel niet mee het idee in stand te houden tegen de plannen in die de gemeente door duur betaalde stedenbouwkundigen voor het Lamme van Dieseplein liet ontwikkelen. Johan heeft menige schets en menige maquette gemaakt om duidelijk te maken dat die gemeentelijke plannenmakers het niet bij het rechte eind hadden. Geen appartementen boven de tentoontellingsruimte, niet de ingang via het smalle straatje aan de achterzijde, het straatje voorlangs breder om een invalidenopgang mogelijk te maken. Niet het geheel in witte kalkzandsteen uitvoeren, het pleintje niet volbouwen waardoor er geen fatsoenlijke zichtlijnen zouden overblijven. Etc. Het idee van een volgebouwd plein loslaten! Daar is het gehele Lamme van Dieseplein te klein voor! Die visie bleek lucht te geven. Wij hadden ook ‘het sentiment’ mee. Ook de buurtbewoners stonden aan onze zijde.

De N.V. Bergkwartier liet een oplossing ontwikkelen voor het gehele gebied inclusief de Stromarkt. Een grote maquette ervan bleef lange tijd te bezichtigen. De NV kocht het Koetshuis van Schräder. De NV vergrootte haar invloed op de planontwikkeling. Het Geert Groote Huis als het enige te bouwen project. Het dubbeltje viel. Het viel wel heel langzaam. De gemeentelijk goedkeuring kwam er, in ca. 2007.

Johan kon aan het werk gaan om de constructieve elementen onder de loep te nemen. Dat doet een ontwerpende architect niet alleen. Het idee van een ‘glazen schil’ kwam van hem. Voor de constructie ervan was hulp nodig. Extra hulp was er zelfs nodig toen een erkende constructeur ging twijfelen of de hoofdconstructie wel voldoende stijf was. Hans Cusell wist de vereiste hulptroepen wel tegen een gematigde prijs aan te trek

EN TOEN KWAM DE GROTE KLAP, DE BANKENCRISIS, WANHOOP ALOM

De Provincie had echter bouwrijpe plannen nodig om de werkloosheid onder de bouwvakkers in te dammen. Hoeveel hebben ze daar op dat pleintje nodig? Onze voorzitter Joop Reintjes ging aan de slag. Niet alleen de Provincie van een goed antwoord voorzien, ook in Brussel bij het Europese Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) aankloppen. En de Gemeente niet te vergeten! We hadden zelf al een ton bijeengesprokkeld, maar ‘de rest’ van de benodigde 1,2 miljoen werd ons geschonken. Wij blij, Johan blij. Er kwam ons nog wel iets te kort. Johan schonk ons een deel van zijn honorarium om dat laatste gat te dichten.

Het gebouw kwam tot stand. Wij zijn er nog steeds trots op. Johan is in de loop der jaren jammer genoeg teveel op de achtergrond gebleven. Ongeveer vijftien jaar van zijn leven heeft hij toegewijd samengewerkt met de velen die bij de bouw betrokken werden.

Circa zeven jaar heeft hij nog van zijn schepping kunnen genieten. Wel in sterk afnemende gezondheid, laatstelijk voorzichtig manoeuvrerend op een E-rolstoel gezeten.

Wat hebben wij geboft dat Johan Hulsman een onzer is geweest.

Hij wilde graag dat zijn uitvaartdienst in het kerkje in Diepenveen zou plaatsvinden. Het kerkje dat eens door moderne devoten tot stand is gebracht. Collega’s waren dat.

Piet Tillema

BETALING OF INCASSO VAN UW JAARLIJKSE VRIENDENBIJDRAGE

Zoals ieder jaar omstreeks deze tijd benaderen wij u hierbij met ons verzoek om uw jaarlijkse Vriendenbijdrage te willen voldoen. Dat kan door middel van automatisch incasso (waarvoor al een kleine meerderheid van de Vrienden toestemming heeft gegeven) of door een eigen betaling.

Er is echter een verschil met vorige jaren! Mede door uw niet aflatende steun kon het Huis de exploitatie – zonder enige subsidie – ieder jaar wel rond krijgen. Vanwege de Coronacrisis is de exploitatie echter grondig in de war gegooid. Door de gedwongen sluiting zijn er geen inkomsten en de vaste lasten (geen personeelslasten want alles gebeurt door vrijwilligers) gaan wel gewoon door.

Daardoor dreigt het Huis toch in een financieel probleem te komen en vandaar dat wij u willen vragen om dit jaar iets extra’s bij te dragen. Zeker als je de lange voorgeschiedenis leest, alsmede terugkijkend op de mooie dingen die het Huis de afgelopen jaren heeft laten zien, mag het toch niet gebeuren dat het Huis ten onder zou gaan! Daar komt bij dat de Vriendenbijdragen vanaf het begin (2008!) ongewijzigd zijn gebleven.

Mogen wij daarom op uw extra steuntje in de rug rekenen?

N.B. De bedragen die zijn opgenomen in het incassosysteem kunnen wij natuurlijk niet aanpassen maar wij hopen dat u zelf een extra betaling zou willen doen. De bedragen van de Vrienden die zelf betalen zijn vrij – met een minimum van € 20 – maar ook hier hopen wij op een iets hogere (vrijwillige) bijdrage.

Namens het Huis bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw onmisbare steun!

Zo is ook deze Brief weer aan een einde gekomen. Een uitzonderlijke Brief, vergeleken met de 25 uitgaven die hieraan vooraf zijn gegaan. Maar het Huis staat, evenals uw Vriendschap.
Als een Huis!

Met onze hartelijke groet als besluit.
Het Bestuur

Jaarrekening 2018

STICHTING VRIENDEN GEERT GROOTE HUIS
JAARREKENING 2018

(IN GEHELE EURO’S MET VERGELIJKENDE CIJFERS OVER 2017)

ACTIVA31.12.201831.12.2017
Bank rekening-courant5230
Bank spaarrekening4.6003.825
Te vorderen rente11
4.6533.856
PASSIVA
Crediteuren7021
Eigen Vermogen4.5833.835
STAAT VAN BATEN EN LASTEN:
2018 VERSUS 2017
BATEN
Ontvangsten via fiscale akte1.2201.120
Van Vrienden voor het Leven250
Giften375
Bijdragen uit Vriendenbestand4.3504.338
Gekweekte rente o/boekjaar11
5.8215.834
LASTEN
Specificatie volgens bijlage9831.147
Donatie Geert Groote Huis4.0005.500
Overige afdrachten90500
Resultaat boekjaar+/+ 748-/- 1.313
5.0735.834

Deventer, 5 januari 2019
C.M. Leliveld, penningmeester