Vriendenbrief Nr. 17 april 2017 (lentebrief)

logo ggh vrienden def

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

www.vriendengeertgrootehuis.nl

"Voer alle dinc dunct mi goet dat ghi gheestelike blide syt.

Uwe ghebreken zullen u mishaghen, mer niet beancten noch bedrucken" (Geert Groote)

PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Beste Vrienden,

In onze Winterbrief van januari maakten wij al gewag van het nieuwe leven dat eraan zat te komen!
Als je nu buiten loopt is het wel duidelijk dat we toen niets te veel hebben gezegd!
Inmiddels is het al weer april geworden en dus de hoogste tijd voor onze Lentebrief.

Wat gaat u hierin lezen?

  • HET GEERT GROOTE HUIS IS VOLOP BEZIG!
  • EEN SPECIALE BIJEENKOMST OP 21 APRIL IN HET HUIS
  • ER KOMT EEN BEELDENGROEP BIJ HET HUIS (VERVOLG)
  • ONTWIKKELING VRIENDENBESTAND
  • NIEUWE ORGANISATIE VAN DE GEERT GROOTE DAGEN
  • INNING VAN DE BIJDRAGEN VOOR 2017

HET GEERT GROOTE HUIS IS VOLOP BEZIG!

De activiteiten van het Geert Groote Huis nemen steeds meer toe, zowel in aantal als in verscheidenheid. Sinds enige tijd stuurt het Huis de informatie hierover rechtstreeks via de mail onze Vrienden. Maar alle informatie staat ook op de website van het Huis:
www.geertgrootehuis.nl
N.B. Het is voor ons niet doenlijk meer om alle informatie over de activiteiten van het Huis via de post toe te zenden aan onze Vrienden die (nog) niet van e-mail gebruik maken. Daarom speciaal voor hen maar in feite bedoeld voor al onze Vrienden: bekijkt u regelmatig de website van het Huis. Of laat iemand anders even voor u kijken. U doet u zelf te kort als u deze informatie mist!
U kunt ook altijd even bellen (behalve op maandag en dinsdag): 0570 858999.
Op de website van het Huis vindt u de agenda voor de maanden maart en april.
Veel interessante activiteiten!

EEN SPECIALE BIJEENKOMST OP 21 APRIL IN HET HUIS

Op 21 april houdt Mr. Jan Vlug (bekend Deventer strafpleiter) een voordracht over het ‘’recht’’ door de eeuwen heen onder de uitnodigende titel: Van Pijnbank tot Enkelband.
Deze voordracht is voor onze Vrienden uiteraard gratis en wij hopen u dan in ruime getale te mogen begroeten! (lezing van 16.00 tot 18.00 uur; zaal open om 15.45 uur).
Reserveren: een mailtje naar reserveringen@geertgrootehuis.nl

ER KOMT EEN BEELDENGROEP BIJ HET HUIS (VERVOLG)

In onze vorige Brief maakten wij al melding van de Beeldengroep die bij het Huis zal worden geplaatst. Wij dachten eerst aan mei/juni maar het wordt september.
Om deze feestelijke gebeurtenis extra aandacht te geven is er een gedichtenwedstrijd uitgeschreven.
Iedereen mag meedoen. De informatie hierover voegen wij bij deze Brief.
De mooiste gedichten worden geselecteerd en komen in een fraai boekje.
Misschien ook iets voor u?

ONTWIKKELING VRIENDENBESTAND

Dat gaat goed! In het eerste kwartaal wisten 8 nieuwe Vrienden de weg naar het Huis te vinden en zij zijn door ons hartelijk welkom geheten. Helaas moesten wij – om respectabele redenen – afscheid nemen van 3 Vrienden maar wij blijven doorgaan op de weg naar omhoog!
Overigens: werven van nieuwe Vrienden is belangrijk maar het behouden van onze bestaande Vrienden is zo mogelijk nog belangrijker.
Daarvan is uw bestuur zich zeer bewust.

NIEUWE ORGANISATIE VAN DE GEERT GROOTE DAGEN

De organisatie van de Geert Groote Dagen is sinds kort door de Stichting Piet Tillema Fonds overgedragen aan het Geert Groote Huis. Het is logischer als zij deze activiteit inpassen in hun programmering.

INNING VAN DE BIJDRAGEN VOOR 2017

Ieder jaar, in april/mei, nodigen wij onze Vrienden uit om hun jaarlijkse bijdrage te voldoen en dat willen wij ook dit jaar weer aan u vragen.
Uw bijdrage is voor het Huis van essentieel belang! En absoluut onmisbaar.
Bij onze vorige Brief hebben wij ook onze jaarrekening 2016 gevoegd (hij staat ook op onze site: www.vriendengeertgrootehuis.nl) dus u kunt precies zien waar wij uw geld aan uitgeven. Onze uitvoeringskosten blijven tot het uiterste minimum beperkt.
De Vrienden die ons hebben gemachtigd hun bijdrage automatisch te incasseren kunnen over enige tijd een afschrijving tegemoet zien.
De Vrienden die zelf betalen krijgen binnenkort een betalingsverzoek (maar het mag nu ook al).

Ja, al weer tijd om afscheid van u te nemen.
U bent altijd welkom in het Huis en…waar andere mensen moeten betalen is de toegang voor u gratis. Profiteer ervan!
Eind juli verschijnt onze Zomerbrief. Wij wensen u een mooi voorjaar en mooie zomermaanden.

Met een vriendelijke groet,

Stichting Vrienden van het Geert Groote Huis

Het bestuur

Thema gedichten op het Beeld van Karoly Szekeres dat in September as. zal worden onthuld op de trappen van het Geert Groote Huis aan het Lamme van Dieseplein in Deventer.

Het beeld is een hommage aan de Deventenaar Geert Groote, die in het einde van de Middeleeuwen zo’n grote rol heeft gespeeld. Jullie kennen hem allemaal natuurlijk, maar voor wie meer wil weten over deze bijzondere man kan of via het internet (https://nl.wikipedia.org/wiki/Geert_Grote) of in het Geert Groote huis zich verdiepen in zijn leven en betekenis.

Een groepje betrokken Deventenaren heeft na jaren voorbereiding een ontwerp van de Deventer kunstenaar Karoly Szekeres geselecteerd. Hij heeft in zijn ontwerp gekozen voor het verbeelden van “een Zuster en een Broeder van het Gemene Leven”, de beweging die Geert Groote is begonnen. In de bestrating vóór het beeld zal een gedicht worden aangebracht van Johanneke ter Stege, onze Stadsdichteres.
Een impressie van de beelden op de trap:

Op de website http://www.beeldgeertgroote.nl/ vind je binnenkort alle informatie over het beeld, de historie van het initiatief en daar kan je ook de flyer vinden waarmee het beeld onlangs voor het eerst is gepresenteerd.

Het leek mij een goed idee om alle Deventer amateurdichters uit te nodigen een “Beeldgedicht” te maken op dit kunstwerk. Dat kan natuurlijk gaan over de achterliggende gedachten of woorden van Geert Groote, of de beweging van het Gemene Leven, maar ook over het beeld zelf, de plaats waar het komt te staan (de trappen voor het Geert Groote huis) of de eigen associatie die het beeld bij je oproept.

Niet alleen de leden van het Dichterscafé, maar ook alle andere Deventenaren worden uitgenodigd om mee te doen aan dit initiatief.

Het is mijn bedoeling om een selectie te maken uit de inzendingen en die in een bundeltje uit te geven. Die bundel zal dan bij de onthulling van het beeld in September 2017 worden uitgereikt. Alle inzenders van gedichten krijgen een exemplaar natuurlijk. “Wij Deventer” heeft met een toegezegde bijdrage het uitgeven van deze bundel mogelijk gemaakt.

De selectie van gedichten zal worden uitgevoerd door het bestuur van de Stichting Comité Beeld Geert Groote. En alle inzenders krijgen van mij bericht.

Inzendingen kunnen tot 15 mei 2017 worden ingestuurd via email naar mijn emailadres: niels.klinkenberg@freeagent.nl. Graag met vermelding van naam en adres van de inzender. (Ik zal zorgen dat de beoordeling van de gedichten anoniem zal plaatsvinden.)
Niels Klinkenberg.

Jaarrekening 2016

logo ggh vrienden def

 

STICHTING VRIENDEN GEERT GROOTE HUIS

JAARREKENING 2016

(IN GEHELE EURO’S MET VERGELIJKENDE CIJFERS OVER 2015)

ACTIVA 31.12.2016 31.12.2015
Bank rekening-courant 15 79
Bank spaarrekening 5.125 5.150
Te vorderen rente 8 23
     
  5.148 5.252
     
PASSIVA    
Crediteuren --- ---
Eigen Vermogen 5.148 5.252
     
     
     
STAAT VAN BATEN EN LASTEN: 2016 VERSUS 2015    
BATEN    
Ontvangsten via notariële akte 1.120 1.120
Van Vrienden voor het Leven 550 250
Giften 50 165
Bijdragen uit Vriendenbestand 4.267 3.997
Rabobank (Hart v. Salland) 240 187
Gekweekte rente o/boekjaar 8 23
     
  6.235 5.742
     
LASTEN    
Specificatie volgens bijlage 839 1.479
Donatie Geert Groote Huis 4.750 5.000
Overige afdrachten 750 750
Resultaat boekjaar -/- 104 -/- 1.487
     
  6.235 5.742

Deventer, 10 januari 2017

C.M. Leliveld, penningmeester

Specificatie Jaarrekening 2016

logo ggh vrienden def

 

STICHTING VRIENDEN GEERT GROOTE HUIS

SPECIFICATIE VAN DE LASTEN: 2016 VERSUS 2015

BEDRAGEN IN GEHELE EURO’S

    2016 2015  
Bankkosten (4 kwartalen)   119 158  
Bijdrage Geert Groote Dag   --- 500  
Vriendenkortingen Geert Groote Dag   --- 240  
Geert Groote Boekjes   100 ---  
Bijeenkomsten Geert Groote Huis   270 300  
Secretariaat   155 281  
Diversen   50 ---  
Folders   145 ---  
Bestuurskosten   --- ---  
         
         
    839 1.479  

Deventer, 10 januari 2017

C.M. Leliveld, penningmeester