Vriendenbrief Nr. 18 juli 2017 (zomerbrief)

logo ggh vrienden def

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

www.vriendengeertgrootehuis.nl

"Voer alle dinc dunct mi goet dat ghi gheestelike blide syt.

Uwe ghebreken zullen u mishaghen, mer niet beancten noch bedrucken" (Geert Groote)

PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Beste Vrienden,
Over het verloop van de zomer 2017 hebben we niet al te veel te klagen. Veel mooie dagen en soms een afkoelingsperiode met regen. Een Hollandse zomer is altijd een mix!
En ook weer tijd voor onze Zomerbrief. Het is dan zogenaamd wel komkommertijd maar in deze Brief vindt u weer veel interessant nieuws.
N.B. We vragen daarbij graag uw speciale aandacht voor de plaatsing van zonnecollectoren op het platte dak van het Geert Groote Huis. De financiering is bijna rond maar we doen hiervoor nog een beroep op onze Vrienden! Leest u verder:

PLAATSING ZONNECOLLECTOREN OP HET HUIS EN DE FINANCIERING DAARVAN

Sinds 2013 is het Huis open en ontwikkelt het zich tot een museum waarvoor de officiële erkenning nog dit jaar wordt verwacht. Het Huis draait zonder subsidie en dat kan alleen omdat alle werk door vrijwilligers wordt gedaan en…niet in de laatste plaats door de jaarlijkse bijdrage die wij als Vrienden doen.
De elektriciteitsvoorziening is een belangrijke kostenpost maar die kan omlaag!
Door het plaatsen van 22 zonnepanelen kan voldoende elektriciteit worden opgewekt voor het eigen verbruik. Een forse besparing en…een bijdrage aan een schoner milieu.
De investeringskosten bedragen € 10.600 ex BTW. Dat bedrag kan niet uit de eigen middelen worden opgebracht dus is er gezocht naar sponsoren. Dat heeft gewerkt! Een bedrag van
€ 7.500 is toegezegd maar er is nog een tekort van € 3.100.
Daarvoor doen wij een beroep op onze Vrienden!
Als Vriend gaat het functioneren van het Huis u aan het hart (anders was u toch geen Vriend geworden?). Laat uw hart opnieuw spreken! Wilt u meehelpen dit laatste financiële gat te dichten? Dan zien wij uw gewaardeerde bijdrage graag tegemoet op onze bankrekening:
NL06 RABO 0141 3461 16 t.n.v. Stichting Vrienden v/h Geert Groote Huis.
N.B. Giften aan culturele ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen), zoals onze stichting, zijn fiscaal aftrekbaar.
Dat geldt voor uw ‘’gewone’’ jaarlijkse gift maar ook voor uw mogelijke gift ten behoeve van de zonnecollectoren.
U mag 125% van het bedrag aftrekken mits en voor zover dit 1% van uw belastbaar inkomen te boven gaat (de z.g. ‘’drempel’’).
Het fiscale regime voor nieuwe periodieke giften (een vast bedrag gedurende minimaal 5 jaar, anders dan de thans lopende) is na 2017 onzeker. Daarvoor gold de 1% drempel niet.

ANDERE WETENSWAARDIGHEDEN OVER HET GEERT GROOTE HUIS

-Samenwerking met culturele partners
Het Huis is in overleg met “Het Deventer Verhaal’’ om de bestaande samenwerking te versterken. Samenwerking bij: exposities, materiaaluitwisseling, kennisuitwisseling, gezamenlijk passe partout etc. Een leuk voorbeeld: de wandeling die sinds enkele weken digitaal (via een app) wordt aangeboden bij gelegenheid van de expositie in De Waag over: “Stromen door de Tijd”. Het Huis heeft hierin een prominente plaats.
Een convenant om deze samenwerking te bevestigen is in de maak!
Er bloeit ook iets moois op tussen het Huis en de Bibliotheek! Het Huis kan gebruik maken van bijzondere boeken en voorwerpen van de Bibliotheek die veelal afkomstig zijn uit het depot van de Athenaeumbibliotheek. Ook hiervoor is een convenant in de maak.
Tenslotte wordt er gewerkt aan verdere samenwerking met het Etty Hillesum Centrum en het Catharijneconvent in Utrecht.

-De Negende Geert Groote Dag
Op zondag 8 oktober wordt de negende Geert Groote Dag (GGD) gehouden.
Zoals bekend zijn de eerste acht Geert Groote dagen georganiseerd en mede gefinancierd door de Stichting Piet Tillemafonds (PTF). Het PTF heeft besloten hun activiteiten te beëindigen en deze over te dragen aan het Huis.
Een woord van dank aan de naamgever van de stichting en de overige bestuursleden is hier zeker op zijn plaats!
De negende GGD zal op een nieuw concept zijn geënt. Een werkgroep met o.a. jongeren heeft in de afgelopen maanden hiervoor een nieuw ‘’format’’ ontwikkeld.
De nieuwe naam is er al: Het Gemeene Festival.
Men is nog doende met de laatste losse eindjes en daarom komen er nog nadere mededelingen (ook via de krant, TV en social media).
U als Vriend wordt natuurlijk hierover persoonlijk geïnformeerd!
Op deze Negende GGD zal plaats zijn voor zo’n 100 personen. Dit i.v.m. de capaciteit van het Huis (de activiteiten zijn in en rond het Huis).
Financiële steun wordt ontvangen van de provincie Overijssel, de gemeente Deventer, de stichting Erven Witteveen, de stichting Wesselings- van Breemen, de te verwachten entreegelden en zo nodig, het restant uit de eigen middelen van het Huis.
Dus noteert u alvast: zondag 8 oktober vanaf 14.00 uur tot ongeveer halverwege de avond.

-Vrijwilligers gezocht
Het Huis is volledig afhankelijk van de vrijwilligers. Daar is men ook erg trots op! Ze zijn actief als beheerder, gastdame of – heer, technicus of bestuurder. Maar, onvermijdelijk, is er ook af en toe verloop.
Daarom zoekt men nu ook weer nieuwe vrijwilligers om een taak binnen het Huis op zich te nemen. Werken in de culturele sector binnen onze mooie stad Deventer is echt aantrekkelijk! Heeft u belangstelling? De secretaris van het bestuur zal u graag verwekomen voor een oriënterend gesprek: Rutger Jan van Woerden: rvanwoerden@gmail.com.

-Museumkaart
We zeiden het al in het begin van deze Brief: het Geert Groote huis maakt zich op voor de erkenning als officieel museum en aansluiting bij de Museumvereniging. Dan kan men het Huis met de Museumkaart bezoeken en dat is ongetwijfeld weer een stimulans voor méér bezoek. Men streeft naar deze aansluiting per 1 januari a.s. 

-Najaarsexpositie
In dit najaar zal in het Huis een expositie van religieuze boeken plaatsvinden. Het betreft getijdenboeken, zusterboeken (Moderne Devotie), oude bijbels en brevieren, korans en thora’s, alsmede ander interessant materiaal uit de depots van de Athenaeumbibliotheek. Hierover komt nog nader bericht in de Agenda van het Huis. 

-Open Monumentendag
Ook dit jaar doet het Huis weer mee met het Open Monumentenweekend van 9 en 10 september. Het Huis is, zoals vorig jaar, weer een locatie voor de Nacht van Goud (avond van 9 september).Op meerdere locaties in de binnenstad vinden die avond gratis optredens plaats van zangers, dansers, dichters, toneelspelers etc. Het wordt vast weer een succes! U komt dan toch ook? Daarnaast loopt er op 9 september een aantal zogenaamde ‘’Juniorgidsen’’ rond op het Lamme van Dieseplein. Het zijn leerlingen van de bovenbouw en zij nemen u daar op sleeptouw. U hoort u dan van alles over de Moderne Devotie, de geschiedenis van het plein, de broeders van het Gemeene Leven, waar de Zusters leefden, hoe ze kookten en waar hun zieken lagen. Hierna bekijkt u het Lamme van Dieseplein met andere ogen! De rondleidingen (van ongeveer 15 minuten) beginnen vanaf 14.00 uur en zijn gratis.

-Plaatsing beeldengroep bij het Huis
We zeiden het al in onze vorige Brief: op 3 september vindt de onthulling plaats van een fraaie beeldengroep bij het Huis, vervaardigd door een Deventer kunstenaar. Ook dit wordt een feestelijke gebeurtenis. Er was hiervoor ook een gedichtenwedstrijd georganiseerd en de mooiste gedichten komen in een speciaal boekje. Als het zover is hoort u nog nader van ons!

-Ontwikkeling Vriendenbestand
Na een groeispurt in het begin van dit jaar treedt nu voorlopig een stabilisatie op. De contributie inning verloopt wel eens wat moeizaam. Drie Vrienden moeten wij nog het laatste zetje geven voor hun jaarlijkse bijdrage. Voor onze 218 Vrienden sluiten wij deze Brief nu af in het vertrouwen dat wij over niet al te lange tijd de 250ste Vriend (figuurlijk) in onze armen mogen sluiten. Groei van ons Vriendenbestand blijft noodzakelijk om het onvermijdelijke verloop te compenseren en om onze voor het Huis onmisbare jaarlijkse bijdrage te kunnen blijven doen. Bedankt voor uw aandacht en uw Vriendschap!

Met een vriendelijke groet,

Stichting Vrienden van het Geert Groote Huis

Het bestuur

Thema gedichten op het Beeld van Karoly Szekeres dat in September as. zal worden onthuld op de trappen van het Geert Groote Huis aan het Lamme van Dieseplein in Deventer.

Het beeld is een hommage aan de Deventenaar Geert Groote, die in het einde van de Middeleeuwen zo’n grote rol heeft gespeeld. Jullie kennen hem allemaal natuurlijk, maar voor wie meer wil weten over deze bijzondere man kan of via het internet (https://nl.wikipedia.org/wiki/Geert_Grote) of in het Geert Groote huis zich verdiepen in zijn leven en betekenis.

Een groepje betrokken Deventenaren heeft na jaren voorbereiding een ontwerp van de Deventer kunstenaar Karoly Szekeres geselecteerd. Hij heeft in zijn ontwerp gekozen voor het verbeelden van “een Zuster en een Broeder van het Gemene Leven”, de beweging die Geert Groote is begonnen. In de bestrating vóór het beeld zal een gedicht worden aangebracht van Johanneke ter Stege, onze Stadsdichteres.
Een impressie van de beelden op de trap:

Op de website http://www.beeldgeertgroote.nl/ vind je binnenkort alle informatie over het beeld, de historie van het initiatief en daar kan je ook de flyer vinden waarmee het beeld onlangs voor het eerst is gepresenteerd.

Het leek mij een goed idee om alle Deventer amateurdichters uit te nodigen een “Beeldgedicht” te maken op dit kunstwerk. Dat kan natuurlijk gaan over de achterliggende gedachten of woorden van Geert Groote, of de beweging van het Gemene Leven, maar ook over het beeld zelf, de plaats waar het komt te staan (de trappen voor het Geert Groote huis) of de eigen associatie die het beeld bij je oproept.

Niet alleen de leden van het Dichterscafé, maar ook alle andere Deventenaren worden uitgenodigd om mee te doen aan dit initiatief.

Het is mijn bedoeling om een selectie te maken uit de inzendingen en die in een bundeltje uit te geven. Die bundel zal dan bij de onthulling van het beeld in September 2017 worden uitgereikt. Alle inzenders van gedichten krijgen een exemplaar natuurlijk. “Wij Deventer” heeft met een toegezegde bijdrage het uitgeven van deze bundel mogelijk gemaakt.

De selectie van gedichten zal worden uitgevoerd door het bestuur van de Stichting Comité Beeld Geert Groote. En alle inzenders krijgen van mij bericht.

Inzendingen kunnen tot 15 mei 2017 worden ingestuurd via email naar mijn emailadres: niels.klinkenberg@freeagent.nl. Graag met vermelding van naam en adres van de inzender. (Ik zal zorgen dat de beoordeling van de gedichten anoniem zal plaatsvinden.)
Niels Klinkenberg.

Jaarrekening 2016

logo ggh vrienden def

 

STICHTING VRIENDEN GEERT GROOTE HUIS

JAARREKENING 2016

(IN GEHELE EURO’S MET VERGELIJKENDE CIJFERS OVER 2015)

ACTIVA 31.12.2016 31.12.2015
Bank rekening-courant 15 79
Bank spaarrekening 5.125 5.150
Te vorderen rente 8 23
     
  5.148 5.252
     
PASSIVA    
Crediteuren --- ---
Eigen Vermogen 5.148 5.252
     
     
     
STAAT VAN BATEN EN LASTEN: 2016 VERSUS 2015    
BATEN    
Ontvangsten via notariële akte 1.120 1.120
Van Vrienden voor het Leven 550 250
Giften 50 165
Bijdragen uit Vriendenbestand 4.267 3.997
Rabobank (Hart v. Salland) 240 187
Gekweekte rente o/boekjaar 8 23
     
  6.235 5.742
     
LASTEN    
Specificatie volgens bijlage 839 1.479
Donatie Geert Groote Huis 4.750 5.000
Overige afdrachten 750 750
Resultaat boekjaar -/- 104 -/- 1.487
     
  6.235 5.742

Deventer, 10 januari 2017

C.M. Leliveld, penningmeester

Specificatie Jaarrekening 2016

logo ggh vrienden def

 

STICHTING VRIENDEN GEERT GROOTE HUIS

SPECIFICATIE VAN DE LASTEN: 2016 VERSUS 2015

BEDRAGEN IN GEHELE EURO’S

    2016 2015  
Bankkosten (4 kwartalen)   119 158  
Bijdrage Geert Groote Dag   --- 500  
Vriendenkortingen Geert Groote Dag   --- 240  
Geert Groote Boekjes   100 ---  
Bijeenkomsten Geert Groote Huis   270 300  
Secretariaat   155 281  
Diversen   50 ---  
Folders   145 ---  
Bestuurskosten   --- ---  
         
         
    839 1.479  

Deventer, 10 januari 2017

C.M. Leliveld, penningmeester