Vriendenbrief Nr. 16 januari 2017 (winterbrief)

logo ggh vrienden def

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

www.vriendengeertgrootehuis.nl

"Voer alle dinc dunct mi goet dat ghi gheestelike blide syt.

Uwe ghebreken zullen u mishaghen, mer niet beancten noch bedrucken" (Geert Groote)

PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Beste Vrienden,

Het is nu echt volop winter en dus weer de hoogste tijd voor het uitbrengen van onze Winterbrief. Buiten lijkt alles stil te staan maar onzichtbaar is de natuur toch aan het werk om over een maand of twee ons weer met de eerste bloemen en nieuw blad te verrassen. Ook uw bestuur is in stilte doende en, niet in de laatste plaats, zijn onze Vrienden actief! Namelijk door het Geert Groote Huis te bezoeken, de website te bekijken en zich als nieuwe Vriend te melden!

Wat kunnen wij u zoal schrijven?

 • DE JAARREKENING OVER 2016
 • STERKE STIJGING VAN ONS AANTAL VRIENDEN
 • EINDE VAN DE GEEFWET
 • IN GESPREK MET HET GEERT GROOTE HUIS
 • ER KOMT EEN BEELDENGROEP BIJ HET HUIS

DE JAARREKENING 2016

Dank zij uw bijdragen konden wij in 2016 weer een stevig bedrag naar het Geert Groote Huis overmaken, waar dit in dank werd ontvangen. Zoals u weet werkt het Huis zonder subsidie en zijn er geen betaalde krachten. Alles wordt gedaan door vrijwilligers. Door hun en uw inzet heeft men het boekjaar 2016 positief kunnen afsluiten, waarbij de jaarlijkse bijdrage van de Vrienden van essentieel belang is om het hoofd boven water te houden!

Gelukkig steeg ook het aantal bezoekers naar rond de 3000 (waaronder ook groepen, zelfs uit Duitsland!), dus de financiële armslag om interessante activiteiten te organiseren nam ook toe. Ook uw bestuur bestaat uit vrijwilligers zonder beloning en wij streven er uiteraard naar om de onvermijdelijke kosten zo laag mogelijk te houden. Wij hadden dit jaar geen uitgaven te doen voor de Geert Groote Dag. De organisatie hiervan was aangepast en ook het budget. De organiserende stichting (Piet Tillema Fonds) is met het Huis in gesprek over een nieuwe formule voor de Geert Groote Dag.

In onze Voorjaarsbrief kunnen wij u daar meer over vertellen.

N.B. De Jaarrekening 2016 staat apart op de website vermeld.

STERKE STIJGING VAN ONS AANTAL VRIENDEN

In de afgelopen jaren was ons streven om de ‘’magische’’ grens van 200 Vrienden te bereiken. Het is onvermijdelijk dat in de loop van een jaar enkele Vrienden afscheid (moeten) nemen, dus die ‘’verliezen’’ moet je eerst weer goedmaken alvorens je kunt groeien. Overigens zijn onze bestaande Vrienden opvallend trouw! Maar die ‘’grens’’ van 200 was moeilijk te bereiken! In de laatste maanden en weken van het afgelopen jaar kregen wij tot onze verrassing een kleine stortvloed van nieuwe aanmeldingen te verwerken, waardoor het aantal Vrienden per 1 januari 2017 op 214 is gekomen!

Wij zijn daar heel blij mee (en het Huis natuurlijk ook!) want, zoals gezegd, zonder de Vrienden kan het Huis niet blijven bestaan.

EINDE VAN DE GEEFWET

Wij hebben in ons Vriendenbestand ook een 7 tal Fiscale Schenkers. Dat zijn Vrienden die gebruik maken van een speciale fiscale regeling voor het periodiek schenken van vaste bedragen aan een door de fiscus geselecteerde instelling: de culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat zijn wij. Die regeling lag vast in de z.g. Geefwet, maar die is helaas per 1 januari 2017 geëindigd, d.w.z. lopende contracten worden uiteraard gerespecteerd, maar nieuwe aanmeldingen zijn niet meer mogelijk. Jammer, want hier was echt sprake van een win win situatie. Voor de schenker een flink fiscaal voordeel en voor het Huis een extra ontvangst. Maar goed, we hebben nog een paar jaar te gaan met onze fiscale schenkers (die wij zullen koesteren) en wie weet komt er toch weer een nieuwe regeling.

IN GESPREK MET HET GEERT GROOTE HUIS

Zoals u weet heeft uw bestuur jaarlijks een gesprek met het bestuur van het Huis om het afgelopen jaar gezamenlijk te evalueren en een blik te werpen op het nieuwe jaar. Dat hebben we nu ook weer gedaan en wij geven u hier onze belangrijkste indrukken:

 • Het wordt drukker in het Huis, wij zeiden het al bij de Jaarrekening. In het afgelopen jaar zijn er mooie tentoonstellingen geweest, met als een van de hoogtepunten de reproductie van Het Gezicht van Geert. Maar ook bijeenkomsten als de Socratische Gesprekken waren erg intrek. Ook bij onze Vrienden die daaraan gratis konden deelnemen.
 • Het Huis heeft nu ook een volledig programma om bezoekers op een plezierige manier te informeren: speciale stadswandelingen, voordrachten, ontvangsten voor gezelschappen met een hapje en een drankje.
 • De Moderne Devotie is door de provincie Overijssel erkend als Cultureel Erfgoed en dat stimuleert natuurlijk ook de belangstelling voor het Huis.
 • Men was al een eind op de weg met de procedure om de officiële museumstatus te verkrijgen, waardoor bezoekers ook van hun Museum Jaarkaart konden profiteren. Tijdens de procedure zijn de eisen veranderd dus moest men een nieuwe opzet maken. Men gaat daar echter onverdroten mee verder en de verwachting is dat het Huis eind dit jaar de officiële museumstatus zal hebben bereikt. De plannen gaan echter nog verder: aankoop van het naastgelegen Koetshuis zou een forse verruiming van de expositiemogelijkheden met zich meebrengen. Een ambitieus plan met een uitdagend perspectief maar men heeft nog een lange weg te gaan voor het zover is.
 • Maar: hoe uitdagend ook: het Huis kan ook zonder de uitbreiding heel goed functioneren!
 • Voor het nieuwe jaar staan weer interessante activiteiten op het programma, zoals in februari/maart een expositie over de Deventer Stadsverlichting. Die gaat niet alleen over de straatverlichting maar ook over de geestelijke ‘’verlichting’.
 • In april is het de maand van de filosofie dus daar wordt dan ook aandacht aan besteed.
 • De Socratische Gesprekken blijven doorgaan alsmede speciale bijeenkomsten waarover wij u ook in onze Lentebrief nog nader zullen berichten. Wij hebben namelijk in het voorjaar een leuke bijeenkomst speciaal voor onze Vrienden op het oog!

N.B. Het is niet meer mogelijk om alle activiteiten, bijeenkomsten e.d. apart aan u door te geven, dus ons advies is: raadpleeg regelmatig de Agenda van het Huis op hun website: www.geertgrootehuis.nl. Dan hoeft u niets te missen!

ER KOMT EEN BEELDENGROEP BIJ HET HUIS

U heeft misschien wel eens gehoord van de Stichting Het Beeld? Deze stichting is erin geslaagd een Beeldengroep te realiseren die op de trappen van het Huis zal worden geplaatst. Het zijn een Zuster en een Broeder van het Gemene Leven die samen de trappen van het Huis afgaan om het woord van de Moderne Devotie in de stad te gaan verspreiden. Is dat niet mooi? De plaatsing is, voor zover wij weten, eind mei/begin juni. In de bestrating vóór het Huis komt een gedicht van Johanneke Ter Stege (onze stadsdichteres) en er komt ook een mooi boekje uit met gedichten over de Moderne Devotie met de beeldengroep als specifieke inspiratiebron. In onze Voorjaarsbrief (eind maart/begin april) kunnen wij u hierover méér vertellen!

We zijn al weer aan het einde van deze Brief gekomen. Er blijkt toch iedere keer weer voldoende nieuws te zijn om u daarover te informeren en wij hopen dat wij u ook nu weer voldoende te hebben bijgepraat. Vragen of opmerkingen kunt u altijd richten aan onze secretaris: c.m.leliveld@planet.nl.

Wij nemen nu afscheid van u met nogmaals onze dank voor uw betrokkenheid en bereidheid om het Huis te blijven ondersteunen.

Tot in het Voorjaar!

Met een vriendelijke groet,

Stichting Vrienden van het Geert Groote Huis

Het bestuur

Jaarrekening 2016

logo ggh vrienden def

 

STICHTING VRIENDEN GEERT GROOTE HUIS

JAARREKENING 2016

(IN GEHELE EURO’S MET VERGELIJKENDE CIJFERS OVER 2015)

ACTIVA 31.12.2016 31.12.2015
Bank rekening-courant 15 79
Bank spaarrekening 5.125 5.150
Te vorderen rente 8 23
     
  5.148 5.252
     
PASSIVA    
Crediteuren --- ---
Eigen Vermogen 5.148 5.252
     
     
     
STAAT VAN BATEN EN LASTEN: 2016 VERSUS 2015    
BATEN    
Ontvangsten via notariële akte 1.120 1.120
Van Vrienden voor het Leven 550 250
Giften 50 165
Bijdragen uit Vriendenbestand 4.267 3.997
Rabobank (Hart v. Salland) 240 187
Gekweekte rente o/boekjaar 8 23
     
  6.235 5.742
     
LASTEN    
Specificatie volgens bijlage 839 1.479
Donatie Geert Groote Huis 4.750 5.000
Overige afdrachten 750 750
Resultaat boekjaar -/- 104 -/- 1.487
     
  6.235 5.742

Deventer, 10 januari 2017

C.M. Leliveld, penningmeester

Specificatie Jaarrekening 2016

logo ggh vrienden def

 

STICHTING VRIENDEN GEERT GROOTE HUIS

SPECIFICATIE VAN DE LASTEN: 2016 VERSUS 2015

BEDRAGEN IN GEHELE EURO’S

    2016 2015  
Bankkosten (4 kwartalen)   119 158  
Bijdrage Geert Groote Dag   --- 500  
Vriendenkortingen Geert Groote Dag   --- 240  
Geert Groote Boekjes   100 ---  
Bijeenkomsten Geert Groote Huis   270 300  
Secretariaat   155 281  
Diversen   50 ---  
Folders   145 ---  
Bestuurskosten   --- ---  
         
         
    839 1.479  

Deventer, 10 januari 2017

C.M. Leliveld, penningmeester